لطفاً ما را رصد کنید!

امام خمینی (ره):اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.


به زودی

ما اسرائیل را زیر پا له خواهیم کرد.