این روزا:
ولمون کن بابا!
نا سلامتی عیده ها!
چرا پیراهن مشکی پوشیدی؟!!!
بابا خدا وکیلی شما ملت رو خسته کردید "بذارید یه کم شاد باشن!"

لطفاً 1425 سال عقب گرد:
یا علی! دیگه خسته شدیم؛ به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز ...


داریم شبیه اهل مدینه میشیما!