روزگار عجیبیه!


یکی میره سوریه و ...


یکی هم میگه چهارشنبه سوریه و ...


تا همین چند دقیقه پیش 39 تا مصدوم + 1 نفر فوتی

کی میخواد جواب بده ؟