در صحن و سرایت همه جا دیده گشودم
جایی ننوشته است گنه کار نیایدان شاءالله
فردا
همین موقع ها
روبروی گنبد طلا
به یاد همتون هستم.