حرکت جالب یکی از دانش آموزان انجمن های اسلامی در دیدار امروز با حضرت آقا