امروز سالروز آزادی اسرا از دست رژیم بعثِ

خدایا منم اسیر نفسمم ، میشه آزادم کنی؟