زهرا همان کسی است که بیت محقرش
طعنه زده به عرش و تمامی گوهرش


او را خدا برای خودش آفریده است
تا این که هر سحر بنشیند برابرش


شرط پیمبری به پسر داشتن که نیست
«مردی» پیمبر است که زهراست دخترش


مانند احترام خداوند واجب است
حفظ مقام فاطمه حتی به همسرش


یک نیمه اش نبوت و نیمش ولایت است
حالا علی صداش کنم یا پیمبرش


دست توسل همه انبیاء بود
بر رشته های چادری صبح محشرش
علی اکبر لطیفیان


به خاطر روز ولادت دو بیت آخرشو نزدم!