استاد رحیم پور ازغدی:

یک نفر از جریان تشیع انگلیسی در بین مدافعان حرم وجود ندارد.