چادرش هم کار قران میکند

ریشه اش کافر مسلمان میکند

چشم میدوزیم بر سجاده اش

جان به قربانش دو اقازاده اش

آسمان تا استخاره میکند

فاطمه خلق ستاره میکند

آیه آیه آیه کوثر هست اوست

خلقت هر چه ستاره دست اوست

عیدی امسال ما با فاطمست

ذکر حول حالنا یا فاطمست

فاطمه تحویل سالم میشود

باعث خوبی حالم میشود

فاطمه زهراست زهرا فاطمه

یا پیمبر یا علی یا فاطمه